فــرمــت : word

تعداد صفحه : 7

حــجـــم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI
دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

توصیف، نمره گذاری، تفسیر نتایج

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI):در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است.

این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی – آزمایشگری فعال، مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید.

این پرسشنامه از 12 جمله تشکیل شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. آزمودنی، پاسخ پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره 1 تا 4 رتبه بندی می کند.

به این ترتیب در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره 4، به گزینه ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 3، به گزینه ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 2 و به گزینه ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره 1 داده می شود.

مطالب کامل پرسشنامه داخل فایل قراره داده شده است.

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد:

گزینه اول همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق احساس کردن را دارد.

گزینه دوم همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق تماشا کردن را دارد.

گزینه سوم همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق فکر کردن را دارد.

گزینه چهار همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق انجام دادن را دارد.

پرسشنامه word سبک های یادگیری کلب LSI

با جمع امتیاز هر یک از این 4 گزینه در 12 جمله پرسشنامه (یعنی امتیاز گزینه های هم شماره در 12 سوال را با هم جمع می کنیم) چهار نمره به دست می آید که شیوه های یادگیری فرد را نشان می دهند.

با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساسی کردن و تفریق نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره به دست می آید.

این دو نمره روی دو محور مختصات قرار می گیرند: در یک سر محور عمودی روش یادگیری از طریق احساس کردن و در انتهای دیگر آن یادگیری از طریق فکر کردن، و در یک سر محور افقی یادگیری از طریق انجام دادن و در انتهای دیگر یادگیری از طریق تماشا کردن قرار می گیرد. این دو محور 4 ربع یک مربع را تشکیل می دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبک های یادگیری است.

پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد:

گزینه اول همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق احساس کردن را دارد.

گزینه دوم همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق تماشا کردن را دارد.

گزینه سوم همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق فکر کردن را دارد.

گزینه چهار همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق انجام دادن را دارد.

با جمع امتیاز هر یک از این 4 گزینه در 12 جمله پرسشنامه (یعنی امتیاز گزینه های هم شماره در 12 سوال را با هم جمع می کنیم) چهار نمره به دست می آید که شیوه های یادگیری فرد را نشان می دهند.

با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساسی کردن و تفریق نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره به دست می آید.

این دو نمره روی دو محور مختصات قرار می گیرند: در یک سر محور عمودی روش یادگیری از طریق احساس کردن و در انتهای دیگر آن یادگیری از طریق فکر کردن، و در یک سر محور افقی یادگیری از طریق انجام دادن و در انتهای دیگر یادگیری از طریق تماشا کردن قرار می گیرد. این دو محور 4 ربع یک مربع را تشکیل می دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبک های یادگیری است.دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب word

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب ورد

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد

کلب در 1985 با پژوهشی که روی 1446 نفر از دانشجویان زن و مرد سال دوم دانشگاه انجام داد، روایی محتوایی این پرسشنامه را بررسی کرد و معتقد است که این پرسشنامه روایی خوبی دارد و برای تشخیص شیوه ها و سبک های یادگیری یادگیرندگان ابزار مناسبی است.

در جدیدترین پژوهشی که ویلکاکسون انجام داد، روایی محتوایی این آزمون مورد بررسی قرار گرفت و نشان دهنده روایی خوب این پرسشنامه است.

کلب همچنین در پژوهش خود، ضریب پایایی پرسشنامه سبک یادگیری را به شرح زیر گزارش کرده است.

پرسشنامه سبک های یادگیری آلفای کرونباخ اسپیرمن براون روش تنصیف
تجربه عینی 80/0 71/0 87/0
مشاهده تأملی 75/0 77/0 80/0
مفهوم سازی انتزاعی 79/0 81/0 91/0
آزمایشگری فعال 70/0 85/0 83/0

 

در پژوهش دکتر صمد ایزدی و رجبعلی محمد زاده ادملایی با عنوان ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان برای سنجش پایایی پرسشنامه سبک های یادگیری از روش های آلفای کرونباخ، اسپیرمن براون و تنصیف استفاده شد؛ این ضرایب پایایی به شرح زیر هستند

پرسشنامه سبک های یادگیری آلفای کرونباخ اسپیرمن براون روش تنصیف
تجربه عینی 65/0 62/0 65/0
مشاهده تأملی 64/0 68/0 74/0
مفهوم سازی انتزاعی 67/0 60/0 69/0
آزمایشگری فعال 74/0 66/0 63/0

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب ورد

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

  • منبع

زرنگ، رمضانعلی، 1391، رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

ایزدی، صمد، محمدزاده ادملایی، رجبعلی، بررسی رابطه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 27، اسفند 1386.

تفاوت های فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. اين عقيده كه تفاوت‌هاي افراد در يادگيري صرفا ناشي از تفاوت‌هاي آن‌ها در هوش و توانايي است، تا مدت‌ها در دنياي تعليم و تربيت پذيرفته شده بود، اما بعدها تغيير يافت.

پژوهشگران نشان دادند كه دانش‌آموزان سبك‌هاي يادگيري متفاوتي نیز دارند، يعني اطلاعات را از راه‌های مختلف تجزیه و تحلیل کرده و یاد می گیرند. امروزه كاملاً مشخص شده است كه تفاوت‌هاي افراد در يادگيري فقط تا حدي به هوش و توانايي‌هاي آن‌ها بستگي دارد؛

یعنی عوامل ديگري نظير ويژگي‌هاي شخصيتي، دشواري تكليف‌ها و تفاوت سبك‌ها نيز در اين امر دخيل‌اند. در مجموع اصطلاح سبك، به الگوي غالب فرد در انجام دادن كارها اشاره دارد. سبك يادگيري، روش ترجيحي يا معمول فرد براي يادگيري است.

سبك‌ها مانند توانايي‌ها تا حدود زيادي حاصل تعامل فرد با محيط و قابل توسعه و تحول‌اند. بنابراين، سبك‌ها ثابت نيستند بلكه سيال‌اند، به اين معني كه سبك‌هاي متفاوت چه بسا در موقعيت‌هاي متفاوتي به‌كار گرفته می شوند. فردي كه در يك موقعيت به سبك خاصي عمل مي‌كند ممكن است در موقعيتي ديگر به سبك ديگري عمل كند. پس، هر چند افراد در بيشتر اوقات سبك خاصي دارند و آن را به‌كار مي‌گيرند، اما در چهارچوب آن سبك محبوس نمي‌مانند و قادرند سبك‌هاي مختلف خود را با موقعيت‌ها و تكاليف مختلف هماهنگ سازند.

دیوید کُلب (۱۹۷۴) به‌منظور فراهم ساختن درک بهتری از روش‌های متفاوت افراد در یادگیری و حل مسئله، نظریه‌ی سبک‌های یادگیری خود را مطرح ساخت. وی که سبک یادگیری را روش فرد در تأکید بر برخی از توانایی‌های یادگیری نسبت به دیگر توانایی‌های یادگیری می‌داند، معتقد است آگاهی افراد از پیامدهای سبک‌های یادگیری خود و دیگر روش‌های یادگیری در دسترس، مزیتهایی برای آنان دارد.

نظریه‌ی یادگیری تجربی اساس نظریه‌ی کُلب است. از آنجا که این نظریه بر نقش محوری تجربه در فرآیند یادگیری تأکید می‌نماید، یادگیری تجربی نامیده می‌شود. در این نظریه، یادگیری فرآیندی توصیف می‌شود که از تغییر شکل تجربه، دانش یا علم تولید می‌کند. از نظر کُلب، اولین وظیفه‌ی یادگیرندگان کسب تجارب یا درک اطلاعات است، که با یکی از این دو روش انجام می‌گیرد: عینی یا انتزاعی. دومین وظیفه‌ی یادگیرندگان نیز پردازش یا تبدیل اطلاعات است، که به یکی از این دو روش انجام می‌گیرد: مشاهده‌ی تأملی یا آزمایشگری فعال.دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

دانلود پرسش نامه سبک های یادگیری کلب LSI word قابل ویرایش

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

دانلود پرسش نامه سبک های یادگیری کلب LSI word قابل ویرایش

تجربه‌ی عینی:

در این مرحله از چرخه‌ی یادگیری، فرد از طریق تجارب ویژه، ارتباط با مردم و حساسیت به احساسات افراد را یاد می‌گیرد. در این مرحله از چرخه یادگیری فرد بیشتر بر احساسات درونی و توانایی‌های خود متکی است تا بر یک رویکرد نظام‌دار نسبت به حل مسئله و موقعیت‌ها. وی در این مرحله به احساسات خود اعتماد می‌کند و نمی‌تواند ذهنی باز داشته باشد و نسبت به امور و قضایا به‌صورت انعطاف‌پذیر عمل کند. تجربه عینی را می‌توان معادل فعل احساس­کردن یاFeeling  دانست.

مشاهده‌ی تأملی:

این افراد با نظاره چیزها و اشیاء از جنبه‌های مختلف و جست‌وجوی مفاهیم و معنای آن‌ها، یادمی‌گیرند. بیشتر اندیشه‌ها و موقعیت‌ها را از دیدگاه‌های متفاوت درک می‌کند. آن‌ها به عینیت، حوصله و قضاوت دقیق متکی است، ولی الزاماً اقدامی انجام نمی‌دهد. همچنین، فرد برای تشکیل عقاید خود به افکار و نظریه‌ها مراجعه می‌کند. مشاهده تاملی را می‌توان معادل فعل تماشا کردن یا watching دانست.

مفهوم‌سازی انتزاعی:

این بعد شامل تحلیل منطقی دیدگاه‌ها، طراحی اصولی و منظم، و ادراک عقلانی موقعیت‌ها می‌شود. بر این اساس، در این مرحله از یادگیری، فرد برای درک مسایل و موقعیت‌ها بیش‌تر از منطق و تفکر استفاده می‌کند تا احساس. مفهوم­سازی انتزاعی را می‌توان معادل فعل فکر کردن یا Thinking دانست.

آزمایشگری فعال:

این بعد توان فراهم‌آوری اسباب کار، ریسک و تأثیرگذاری در افراد و وقایع را در طول عمل شامل می‌شود. در این مرحله، یادگیری شکلی فعال می‌یابد، یعنی به‌صورت تجربه کردن برای تأثیرگذاری و تغییر موقعیت درمی‌آید. همچنین، فرد صرفاً موقعیت را مشاهده نمی‌کند، بلکه علاقه‌ای واقعی و روی‌آورد فعالی به مسئله دارد. آزمایشگری فعال را می‌توان معادل فعل انجام دادن یا Doing دانست.دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI”