پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ISI-6G

فرمت : word

تعداد صفحه : 14

حجم : کمتر از 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود پرسشنامه سبک هویت
دانلود پرسشنامه سبک هویت

3,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه سبک هویت ISI-6G را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه سبک هویت ISI-6G

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیلی عاملی پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت ( ISI – 6G ) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است.

اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (28-GHQ در میان دانش آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که پرسشنامه سبک هویت از اعتبار بالائی برخوردار است و در نتیجه میتواند ابزار مناسبی برای ارزیابی شکل گیری هویت از دیدگاه پردازش اطلاعات مربوط به خویشتن باشد با توجه به نتایج تحقیق حار پیشنهاد میشود که ویژگیهای روان سنجی این پرسشنامه بر روی سایر گروههای سنی و جمعیتهای بالینی و غیربالینی دیگر و سایر متغیرهای شخصیتی مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود پرسشنامه سبک هویت

دانلود پرسشنامه سبک هویت ISI-6G

مقدمه

اریکسون (۱۹۶۳) به نقل از وایت و همکاران (۱۹۹۸ این نظریه را ارائه داد که افراد هشت مرحله متوالی رشد روانی- اجتماعی را پشت سر میگذارند که هر کدام براساس موفقیت مرحله قبل استوارند.

فرضیه او این است که بیشترین مشکلات رشدی طی دوره نوجوانی یعنی مرحله پنجم رشد روی میدهد. این مرحله هویت در برابر سردرگمی نقش به عنوان بحران هویت در نظر گرفته شده است.

تجارب در این مرحله رشد میتواند به طور مستقیم بر مراحل بعدی زندگی اثر بگذارد. طی این مرحله رشد جستجوی حرفه ارزشها و باورها آغاز میشود. من کیستم؟ به کجا می روم؟ و چه خواهم شد؟ سؤالهایی هستند که این تجربه را مشخص می کنند.

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ISI-6G فرمت word

مارسيا (۱۹۶۶) در پارادایم پایگاه هویت بحرات هویت را در دو مقوله یعنی میزان کاوش فردی که بحران نامیده میشود در مراحل شخصی یا موقعیتی برای مثال، کاوش در باورهای مذهبی) و میزان تعهد فرد به این مسائل (برای مثال تعهد به مذهب خاص) مفهوم سازی کرده است. وی این دو سازه را از طریق مصاحبه های نیمه ساختمند عملیاتی کرده است.

(بحث در مورد بعضی مسائل کلیدی امکان شکل گیری بینش در مورد میزان درگیری افراد با مسائل شغلی و عقیدتی را فراهم نمود و باعث اضافه شدن حوزه های بین فردی گردید).

مارسیا در پایان مصاحبه پایگاه هویتی افراد را تعیین نمود. افراد دارای میزان کاوش و تعهد پایین را در پایگاه هویت سر در گم قرار داد و افراد دارای تعهد بالا ولی میزان کاوشگری پایین را هویت زودرس نامید و افراد دارای تعهد پایین ولی کاوشگری بالا را مهلت خواه یا دارای هویت معوق نامید و افراد دارای کاوشگری بالا و تعهد بالا کسانی هستند که بحران هویت را حل کرده و هویت موفق دارند پارادایم پایگاه هویت به طور کامل توسط افرادی مانند بورن (۱۹۷۸ و ۱۹۷۸)، گراجر (۱۹۸۶)، مارسیا (۱۹۸۰)، مارسيا، واتر من ، ماته سون، آرشر، واورلوفسکی (۱۹۹۳)، واثرمن (۱۹۸۸) بسط و گسترش یافته است. آدامز و همکاران ( آدامز، شی و فیچ، ۱۹۷۹، بنی یون” و آدامز، ۱۹۸۶،

گرانه و انست و آدامز (۱۹۸۴) یک مقیاس مداد و کاغذی معتبر تحت عنوان مقياس عینی گسترش یافته پایگاه هویت من ” (EOM-EIS) تهیه کردند. مفهوم سازی مارسیا (۱۹۶۶) از چهار پایگاه هویتی حفظ گردید و ابعاد توصیف کننده روابط بین فردی به آنها اضافه گردید. مقیاس EOM-EIS امکان دسترسی به جامعه ها و نمونه های با حجم بزرگتر را برای افزایش توان تکنیک های آماری جدید فراهم نمود آدامز، آبراهام و مارکستروم، ۱۹۸۷؛ آدامز و فیچ، ۱۹۸۲؛ كريستوفرسون، جونز و سلز، ۱۹۸۸؛ دیک و آدامز ۱۹۹۰ جونز و هارتمن ، ۱۹۸۸؛ جونز و هارتمن، جراکوسکی و گلایدر، ۱۹۸۹).

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ISI-6G فرمت word

دانلود پرسشنامه سبک هویت ISI-6G

تحقیقات متعددی نشان داده که مقیاس EOM-EIS برای متمایز ساختن پایگاه هویت جوانان دارای رفتارهای مشکل زا مفید بوده است (کریستوفرسون و همکاران، ۱۹۸۸؛

جونز و هارتمن ۱۹۸۸ جونز و همکاران، ۱۹۸۹؛ جونز و استرایت متر ۱۹۸۷؛ روترام بوروس”، ۱۹۸۹). روش نمره گذاری EOM-EIS برای طبقه بندی افراد این گونه است که نمره Z فرد فقط در یکی از چهار پایگاه هویت یک انحراف استاندارد (ISD) بالاتر از میانگین باشد (گراته وانت و آدامز (۱۹۸۴) این قاعده باعث میشود که نسبت کمی از افراد پایگاه هویتی خالص و ۶۰ تا ۷۰ درصد افراد نمونه طبقه بندی نمیشوند (جونز، آکرز و وایت (۱۹۹۴).

افراد طبقه نشده یا هیچ یک از ملاک های پایگاه ها را ندارند که به عنوان افراد معوق دارای نیمرخ پایین در نظر گرفته شوند یا افراد ملاکهای بیش از یک پایگاه هویتی را دارند که به عنوان افراد در حال گذر در نظر گرفته میشوند (جونز و همکاران، ۱۹۹۷ ص ۵۳۷) امکان استفاده از مقیاس EOM-EIS به عنوان متغیرهای پیوسته با استفاده از نقاط برش متفاوت وجود دارد هر چند این امر بندرت صورت می گیرد (برزونسکی و نای میپر، ۱۹۸۸؛ روترام – بورس، ۱۹۸۹) علاوه بر این جونز و همکاران او گزارش میدهند که تغییر نقطه برش از SD + به SD / + موجب افزایش قابل توجه نسبت پاسخ دهنده های طبقه بندی شده به عنوان پایگاه هویتی خالص نمی شود.

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی word

پرسشنامه سبک هویت (ISI) (برزونسکی، (۱۹۸۹)، (۱۹۹۲) برای نشان دادن جنبه دیگری از بحران هویت یعنی فرآیندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسأله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت طراحی شده است برزونسکی و همکارانش هر یک از نمرات سه مقیاس پرسشنامه سیک هویت را به نمره 2 تبدیل نمودند و مقیاسی را که دارای نموره Z بالاتر بود پاسخ دهنده را در آن طبقه قرار می دادند.

بر اساس این روش پرسشنامه سبک هویت تمام آزمودنی ها را در یکی از سه سبک هویتی اطلاعاتی هنجاری و سردرگم با اجتنابی قرار میداد (برزونسکی و سالیوان ۱۹۹۲).

داده های استاندارد شده برای نمرات مقیاس 1S1 وجود ندارد. یک مشکل مربوط به تبدیل نمره ج و روش طبقه بندی این است که مقایسه ها را نمی توان برای تمام نمونه ها به کاربرد مگر میانگین انحراف استاندارد نمرات خام گزارش شوند. طبقه بندی های سبک هویست (ISI) با طبقه بندیهای پایگاه هویت (EOM-EIS) همبستگی دارند (برزونسکی، ۱۹۹۰؛ برزونسکی و نای مییر، ۱۹۹۴؛ استرایت متر، ۱۹۹۳). افرادی که به عنوان سبک هویت سردرگم یا اجتنابی طبقه بندی میشوند همانند افراد دارای پایگاه هویتی سردرگم در BOM-EIS (بنی یون و آدامز (۱۹۸۹) تمایل به تعلل و اجتناب از روبرو شدن با مسائل شخصی خود دارند. افرادی که به عنوان سبک هویت هنجاری طبقه بندی می شوند همانند افراد دارای پایگاه هويتي زودرس هستند.

به عبارت دیگر آنان تمایل به همرنگی با نظرات و خواسته های افراد مهم دارند آنها ارزشها باورها و شیوههای مقابله که توسط افراد قوی و مقتدر تجویز شده اند را قبل از بلوغ درونی می کنند.

بالاخره افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی واجد سطح بالایی از کاوشگری هستند و ممکن است سطح بالا یا پایینی از تعهد را از خود نشان دهند. بنابراین، پیش بینی می شود که افراد دارای پایگاه هویتی معوق یا موفق نمرات Z بالاتری در سبک اطلاعات مدار دارند. ویژگی متمایز این افراد باز بودن آنها و میل به جستجوی گزینه های کارکردی و جانشینی برای حل

مشکلات می باشد. نمودار ۱ مطابقت سبکهای هویت و پایگاه های هویت را نشان می دهد.

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی word

دانلود پرسشنامه سبک هویت ISI-6G

پرسش نامه سبک هویت ( ISI-6G ) برزونسکی ورد

پرسش نامه سبک هویت ( ISI-6G ) برزونسکی ورد

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ISI-6G

و فرم ISI اصلی (۰/۶۷ – آلفا و مقیاس اطلاعاتی فرم ISI-6G – آلفا و فرم ISI اصلی ۰/۶۴ آلفا گزارش شده است. این ضرایب شبیه ضرایب گزارش شده توسط برزونسکی (۱۹۹۲) و وایت و جونز (۱۹۹۶) میباشد برزونسکی و سالیوان (۱۹۹۲) دریافتند که مقیاس اطلاعاتی به دو عامل جداگانه تقسیم میشود که نشان دهنده سطح بالا و پائین تعهد است و نشان میدهد که نمره سبک اطلاعاتی یک متغیر سبک اطلاعاتی یک متغیر پیچیده است بنابراین پایایی کمتر مقیاس اطلاعاتی تعجب ندارد میتوان تغییر تعهد را به منظور تفکیک افراد دارای تعهد زیاد و کم در مقیاس اطلاعات به کاربرد برزونسکی و نای مییر (۱۹۹۴ به طور کلی مقیاس ISI-6G موازی مقیاس ISI اصلی است و با اندازه های ملاک گوناگون به شیوههای پیش بینی شده ارتباط دارد.

برزونسکی و سالیوان (۱۹۹۲) تبدیل نمرات خام به نمره Z برای طبقه بندی افراد پیشنهاد نموده اند. طبقه بندی افراد بر اساس بالاترین نموره خام در مقیاس یک روش ساده به نظر می رسد.

اما بررسی میانگین پاسخهای سؤالهای سه سبک هویتی با نمرات خام در نمونه های مختلف نشان میدهد که بیشتر افراد در طبقه سبک اطلاعاتی با هنجاری قرار میگیرند (برزونسکی، ۱۹۹۳ برزونسکی و سالیوان ،۱۹۹۲ وایت و جونز، ۱۹۹۶ که این عامل قوی پذیرش اجتماعی را نشان می دهد. توصیه به طبقه بندی افراد بر حسب بالاترین نمره یکی از روشهای کاهش این سوگیری می باشد و افراد بیشتری را در طبقه سردرگم یا اجتنابی قرار میدهد.

این روش نمره گذاری یک متغیر هویتی طبقه ای را به وجود میآورد و برای محققانی که علاقمند به بررسی متغیرهای دیگری که از لحاظ سبک هویتی متفاوتند ضروری است مانند استفاده ANOVA برای مقایسه تفاوتهای بین گروه های سبک هویت با یک متغیر وابسته پیوسته یا از طریق تحلیل تمیز با متغیرهای پیوسته که سبک های هویت را پیش بینی میکنند. یکی از روشهای دیگر تحلیل نمرات سبک هویت میانگین پاسخ های کل نمونه (براساس نمره خام برای هر سبک و هر فرد میباشد و به عنوان متغیر وابسته پیوسته میباشد.

این روش به محققان اجازه میدهد که پیش بینی کنند کدام گروهها نمرات خام بالاتری در هر سبک هویت دارند. افرادی که موافق به انتخاب برخی از این گزینه ها میشوند احساس شادکامی بیشتر و جهت گیری بیشتری در زندگی دارند تا کسانی که موفق به کاوشگری و تعهد بعید نمیشوند. افراد دارای سبک هویت هنجاری نیز بر حسب خوش بینی وابستگی متقابل و مذهبی بودن بسیار شبیه افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی هستند.(دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ISI-6G)

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه سبک هویت”