فـرمـت : pdf

تعداد صفحه : 127

حـجـم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود جزوه متون فقه ۲
دانلود جزوه متون فقه ۲

19,500 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود جزوه متون فقه ۲ را به صورت pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید و دانلود به ایتا یا واتساپ 09210985196 پیام دهید.

متون فقه دو بررسی فقهی حقوق خانواده

دانلود جزوه متون فقه ۲

دانلود جزوه متون فقه ۲

1-امرازدواج مستحب موکداست،توضیح اینکه ازدواج کردن برای کسی مستحب موکداست که بداند به واسطه ترک ازدواج به گناه نمی افتدواگراحتمال به گناه افتادن برایش موجودباشدبراو واجب  می شود.بعدازاسلام آوردن فردمهم ترین کاراوازدواج نمودن است.

2- مردی که درصددازدواج است بایدزنی پاکدامن انتخاب کند،بچه زاباشد،دنبال زیبایی ودارایی همسرنباشد.

3 – مرد می تواند به صورت زنی که می خواهدبااوازدواج کندنگاه کند،حتی اگربدون اجازه اوباشد،ضمن این که این عمل مستحب است،البته فقط به صورت ودستهای اوبنگردوهمچنین اگرایستاده است یادرحال راه رفتن است اندام اورابنگرد،روایت است که می تواندبه موومحاسن اونیزنگاه کند.

صیغه عقدنکاح:

الفاظ بکارگرفته شده برای ایجاب(زَوَّجتُکَ،انکَحتٌکَ،مَتََّعتٌکَ)

الفاظ بکارگرفته شده برای قبول(قَبِلتُ التََّزویج،قَبِلتُ النِّکاح)

الفاظ بکارگرفته شده برای ایجاب وقبول بایدبه صورت صیغه ماضی به کاررود.

1-تقدم ایجاب برقبول شرط نیست.

2- شرط نیست که لفظ ایجاب باقبول یکی باشد.

3- درصورتی که طرفین عقدقدرت اجرای عقدباالفاظ عربی راداشته باشندجاری کردن به زبان دیگرجایزنیست.

4- شخص لال بااشاره می تواندایجاب وقبول کند.

5- طرفین عقدباید دارای کمال باشند.(قاصد،مختارباشند)

6- خانم هم می تواندازطرف خودش یابه وکالت ازطرف دیگری صیغه عقدراجاری کند،البته زن می تواندفقط ازطرف زن وکالت داشته باشد،فقهای امامیه همه بااین نظر موافقند.

7- وجودشاهدان جزوارکان عقدونکاح نیست،همچنین حضورولی دختررشیدضروری نیست.

8- زن ومردی که به ازدواج هم درمی آیندبایدمعلوم ومشخص باشند،اگرکسی چندتادخترداشته باشدوبطورمبهم یکی راشوهردهدصیغه باطل است.

9- پدر،جدپدری،وصی وحاکم حق ولایت درامرنکاح دختررادارند.

عضل:عبارت است ازاین که ولی دخترباوجودمیل ورغبت دختربرازدواج باهم کفوخودش بدون دلیل موجه به دختراجازه این ازدواج راندهد،که دراین صورت اگرولی بدون دلیل اجازه نکندازولایت عضل می شودودخترمی تواندبه دادگاه مراجعه نماید.دانلود جزوه متون فقه ۲

دانلود خلاصه کتاب متون فقه ۲ نکاح و انحلال آن pdf

دانلود خلاصه کتاب متون فقه ۲ نکاح و انحلال آن pdf

شرط خیاردرعقدنکاح:

درعقدنکاح شرط خیارجایزنیست،زیرانکاح جزوعبادات است نه معاوضات،لذاباشرط خیارفسخ درنکاح عقدهم باطل می شود،به دلیل این که به عقدی رضایت داده می شودکه شرط آن ازابتدافاسدبوده است.

عده ای ازفقهامعتقدندفقط شرط مزبورباطل بوده نه عقد،زیرامادراین جادواتفاق داریم(شرط وعقد)امااکثرفقهامی گویندعقدباطل است به دلیل این که هردوتوامان باهم ایجادمی شود.

شرط خیاردرموردمهریه اشکالی ندارد،زیراذکرکردن خودمهریه درنکاح شرط صحت عقدنیست ومی توان عقدنکاح رابدون آن منعقدکردونبودن آن راشرط کرد.

وکالت درعقد:

1-هریک اززوجین می توانندبرای عقدبه دیگری وکالت بدهند.

اگرمردوکیل بگیرد،ولی زن به وکیل مردبگوید:زَوُّجتُ مِن موکِلک فلانٍ ووکیل بایدبگوید(قَبِلتُ لِلفِلانٍ)

2-اگرزن مردی راوکیل خوداختیارکندوکیل می تواندموکل رابه عقدخوددرآورد؟خیر

مگراینکه بطورعمومی یاخصوصی اجازه داشته باشد

دانلود جزوه متون فقه ۲

نکات مهم متون فقه دو مباحث نکاح جدید

نکات مهم متون فقه دو مباحث نکاح جدید

رعایت مصلحت درازدواج:

1-ولی دختریاوکیل اونمی تواننددختررابه کمترازمهرالمثل شوهردهندویااورابه عقدمجنون ودیوانه درآورند.

2- ولی کودک حق نداردکودک خودرابه ازدواج کسی که عیبی دراوهست درآورد.اگرچنین کاری کردکودک                می تواندبعدازرفع حجرعقدراباطل کندیاابقانماید.

*درمورداین که ولی،دختررابه کمترازمهرالمثل شوهردهدتوضیح این نکته ضروری است که اگرعقدبرخلاف مصلحت به کمترازمهرالمثل واقع شود،قول صحیح تر،اختیارزن درقبول یارد مهراست،امانسبت به عقد دونظر وجود دارد:

1-زن نسبت به عقدخود دارای اختیاراست وحق فسخ اصل نکاح رادارد.

2- مهردخالتی درصحت وفسادعقد ندارد،فقط زن نسبت به قبول یاردمهراختیاردارد،امااگرعقد               به کمترازمهرالمثل براساس رعایت مصلحت باشد،یعنی اینکه شوهرباهمین مهریه شایسته ترازدیگران بامهریه بیشترباشددراین صورت قول صحیح ترآن است که برای زن حق فسخ ایجاد نمی شود.

نکاح فضولی:

اگرعقدنکاح فضولی واقع شد،صحت این عقدوابسته به اجازه فردعقدشده یاولی اوست وقول مشهورآن است که نکاح ازاصل باطل نمی شود.

نکاح توسط پدریاجدپدری:

اگرپدردختر،فرزندش رابه یکی شوهردهدوپدربزرگ اورابه کسی دیگرشوهرداده،چنانچه اقدام یکی ازاین دونفرزودتربودازدیگری نکاح اولی درست است امااگراین عمل هم زمان صورت گرفته باشداولویت باعقدپدربزرگ است.

نکاح توسط برادران دختر:

1-اگردو برادر،خواهرخودرابه دومردشوهردهند،چنانچه هردوازطرف خواهرخودوکالت داشته باشندعقداول صحیح است.

2-اگرعقدهردوهم زمان بودوهردووکیل هم بودندهردوعقدباطل می شود.

3-اگریکی ازآنهاوکالت داشته باشدعقدهمان برادرصحیح است.

4-اگرهردوعقدفضولی باشدوهمزمان هم واقع شود،دخترمختاراست هرکدام رامی خواهدبپذیرد.

گزیده کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده پی دی اف

ولایت مادر:

 مادربرفرزندهیچ گونه ولایتی ندارد،بنابراین اگردختریاپسرخودراهمسردهدمانندعقدفضولی است،پس ازآن که آنهابه سن رشدرسیدندرضایت آنهاملاک خواهدبود.

اقسام محرمات،حرمت از جهات زیردرازدواج حاصل می شود:

1-حرمت ناشی از نسب.

2-حرمت ناشی ازرضاع.

3-حرمت ناشی ازسبب یامصاهره.

4-حرمت ناشی ازازدواج بازنی که درایام عده است.

5-حرمت ناشی از زنابازن شوهردار.

6-حرمت ناشی ازلواط.

7-حرمت ناشی ازاحرام.

8-حرمت ناشی استیفای عدد(ممنوعیت بیش ازچهارزن)

9-حرمت ناشی ازسه طلاقه ونه طلاقه.

10-حرمت ناشی ازلعان(نسبت دادن زنا به زن ازطرف شوهر)

11– حرمت ناشی ازکفروارتداد.

12- حرمت ناشی مسلمان شدن زوجه.

13- حرمت ناشی ازوطی به شبهه وزنا.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه متون فقه ۲”