1- بودجه عملیاتی

بودجه فروش ، بودجه تولید، بودجه مواد مصرفی ، بودجه خرید مواد ، بودجه دستمزد مستقیم ، بودجه هزینه سربار ساخت ، بودجه بهای تمام شده کالای ساخته شده ، بودجه موجودیهای جنسی ، بودجه بهای تمام شده کالاهای فروش رفته ، بودجه هزینه های عمومی ، اداری ، توزیع و فروش و بودجه صورت حساب سود و زیان را شامل می گردد. بنابراین بودجه عملیاتی از بودجه فروش شروع شده و به بودجه سود و زیان ختم می شود.

2بودجه مالی

بودجه نقدی ( نفد و بانک )، صورت جریانهای نقدی ، بودجه هزینه های سرمایه ای و بودجه صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) است .

بودجه جامع معمولاً با برآورد تعداد واحد های مورد انتظار برای فروش و یا سود مورد انتظار در سال شروع شده و به ترازنامه پیش بینی شده ختم می شود.در طی دوره مالی به منظور کنترل عملیات و برنامه ریزی صحیح باید نتایج عملیات را با بودجه مورد نظر مقایسه کرده و انحرافات موجود را تجزیه و تحلیل و به مدیریت تصمیم گیرنده گزارش نمود.(فرآیند بودجه بندی جامع)

بودجه عملیاتی زیر بنای بودجه های مالی است و نتایج مورد انتظار از اجرای عملیات آتی واحد تجاری را تشریح می کند و در برگیرنده صورت سود و زیان بودجه ای و اجزای مختلف آن است . بودجه عملیات ی با تهیه بودجه فروش آغاز و با تهیه صورت سود و زیان بودجه ای خاتمه می یابد و شامل بودجه های زیر است :
1- بودجه فروش
2- بودجه مقدار تولید
3- بودجه هزینه های تولید:
1-3- بودجه مواد مستقیم
1-1-3- بودجه مصرف مواد مستقیم
2 -1-3- بودجه خرید مواد مستقیم
2 -3- بودجه دستمزد مستقیم
3 -3- بودجه سربار ساخت
4- بودجه موجودی های پایان دوره
5- بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
6- بودجه هزینه های فروش
7- بودجه هزینه های اداری
8- صورت سود و زیان بودجه ای
بودجه جامع برنامه هاي مالي و عملياتي مديريت براي يک دوره زماني آتي است که در قالب مجموعه اي از صورتهاي مالي تلخيص ميشودو در برگيرنده کليه عمليات و سطوح مديريت واحد تجاري است .

به عبارت ديگر بودجه جامع معرف طرح کلي واحد تجاري براي دستيابي به اهداف نهايي آن در دوره بودجه است که انتظارات مديريت را درباره درآمدها ، هزينه ها ، سود خالص و جريان نقدينگي و وضعيت مالي به صورت مقداري نشان مي دهد. اين بودجه، آثار تصميمات عملياتي و تصميمات تامين مالي را در برميگيرد و از دو بخش اصلي يعني ” بودجه عملياتي و بودجه مالي ” تشکيل ميشود.(فرآیند بودجه بندی جامع)

بودجه بندی جامع چیست

(فرآیند بودجه بندی جامع)