فـرمـت : word

تعداد صفحه : 11

حـجـم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه
دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه

3,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه MCMI-III را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون MCMI-III

پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه توسط ميلون در سال 1987 تهيه شده است. اين پرسشنامه داراي 175 سئوال است كه به صورت بلي و خير پاسخ داده مي شود. اين پرسشنامه براي افراد 18 سال و بالاتر طراحي شده است. پرسشنامه چند محوري باليني ميلون به منظور سنجش 10 اختلال شخصيت كه در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بكار مي رود.

البته شاخص هاي ديگر نيز با استفاده از اين پرسشنامه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اما در اين مطالعه فقط از آيتم هايي كه خوشه B و آيتم هايي كه روايي را مي سنجند استفاده شد.

دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه MCMI-III

دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه

 

روش نمره گذاري اين آزمون با استفاده از شيوه خاصي كه مربوط به اين پرسشنامه است صورت مي گيرد. يك آيتم ممكن است در چند زير مقياس دخالت داشته باشد و پاسخ به يك آيتم هم بر اساس دستورالعمل مربوط به هر زيرمقياس نمره گذاري مي شود. گستره نمره گذاري هر آيتم بين يك الي دو متغير است. در اين تحقيق از نمره خام هر آزمون و ميانگين كل هر زيرمقياس استفاده شده است.

مطالعات مربوط به اعتبار و روایی  MCMI نشان می دهند که این پرسشنامه به طور کلی یک ابزار روانسنجی به خوبی سازمان یافته[1] است. ضرایب آلفای مقیاس های 20 و 26 MCMI-III بیش از 80/0 و برای مقیاس های افسردگی و وسواس عملی آن به ترتیب بالاتر از 90/0 و پایین تر از66/0است (میلون، 1994، نقل از شریفی، 1386).

[1]–  Well – Structured

همچنین برای MCMI-III ضرایب بازآزمایی بالایی با میانه 91/0گزارش شده است. این ضرایب اعتبار باز آزمایی فوق العاده است، اما باید دانست که دامنه فواصل زمانی بازآزمایی بین 5 تا 14 روز بوده است. با توجه به ثبات بلند مدت سبک های شخصیت از لحاظ نظری،بهتر آن است که برای آزمون این سبک ها به بررسی اعتبار بازآزمایی در طول یک فاصله زمانی بلندتر اقدام شود.

دانلود پرسش نامه چند محوری بالينی ميلون سه word

اگر چنین کاری هنوز برای MCMI-III انجام نشده است،اما مشخص شده بود که اعتبار بازآزمایی MCMI اصلی با متوسط فاصله زمانی 379 روز ضرایبی با میانگین 69/0 برای مقیاس های بالینی را نشان داده است. این نتایج بیانگر سطح متوسطی از ثبات بلند مدت است. راهنمای MCMI-III میانگین 89/0را برای مقیاس های شخصیت و میانگین اندکی بالاتر یعنی 91/0را برای مقیاس های بالینی گزارش کرده است.

همبستگی های گوناگونی میان MCMI و ابزارهای مربوط مختلف از جمله پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه رفتار کلی،آزمون غربال گری میشیگان[1]،پرسشنامه اضطراب حالت- صفت، فهرست نشانه ها  [2]SCL -90 و MMPI به دست آمده است (میلون، 1994، نقل از شریفی، 1386).

اين پرسشنامه اولين بار توسط خواجه موگهي (علمدار ساروي و قلعه بندي، 1383) در ايران معرفي شد و ويژگي هاي روان سنجي آن با يافته هاي گزارش شده توسط ميلون هم خواني دارد اعتبار آزمون 80/0 و پايايي آنرا به روش بازآزمايي براي هر کدام از زير مقياس ها مابين 63/0 الي 86/0 گزارش شده است (هادي نژاد، 1386).

در این تحقیق پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ برای اختلال شخصیت مرزی، ضداجتماعی، نمایشگر و خودشیفته به ترتیب 64/0 ،69/0 ، 72/0 و 61/0 بدست آمد.

[1]–  Michigan Alcoholism Screening Test

[2]–  Symptom Cheklist – 90

پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون

دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه

 

دستورالعمل: پرسشنامه اي که در اختيار داريد حاوي جمله هايي است که مردم براي توصيف خودشان به کار مي برند.اين جمله ها براي کمک به بيان احساسات، رفتار و طرز فکر شما در نظر گرفته شده است.چنانچه تعدادي از سوال ها به نظر غيرواقعي مي آيند و يا با شرايط شما منطبق نيستند نگران نباشيد زيرا آنها براي توصيف افرادي با مشکلات مختلف تهيه شده اند.

اگر شما با جمله اي موافق هستيد يا معتقديد که منطبق با وضعيت شماست واژه (بلي) را در پاسخنامه علامت بزنيد و اگر شما با يک جمله موافق نيستيد يا فکر مي کنيد که در مورد شما صحت ندارد واژه (خير) رادر پاسخنامه علامت بزنيد.حتي اگر از انتخاب خود مطمئن نيستيد سعي کنيد به همه جمله ها جواب دهيد. اگر حداکثر سعي خود را کرديد و هنوز نتوانسته ايد تصميم بگيريد، واژه (خير) را در پاسخنامه علامت بزنيد.

دانلود پرسشنامه ورد چند محوری بالينی ميلون سه MCMI-III

 

مقیاس ها ،علامت اختصاری و تعداد ماده ها MCMI-III

مقیاس ها علامت اختصاری تعداد ماده ها
شاخص های اصلاح :
افشاگری x
جامعه پسندی Y 21
بدجلوه دهی Z 33
روایی V 3
الگوهای بالینی شخصیت :
اسکیزوئید 1 16
اجتنابی 2A 16
افسرده 2B 15
وابسته 3 16
نمایشی 4 17
خود شیفته 5 24
ضد اجتماعی 6A 17
آزارگر 6B 20
اجباری 7 17
منفی گرا 8A 16
خود ناکام ساز 8B 15
آسیب شناسی شدید شخصیت
اسکیزوتایپی S 16
مرزی C 16
پارانویید P 17
نشانگان بالینی
اضطراب A 14
شبه جسمی H 12
دوقطبی :مانیا N 13
افسرده خویی D 14
وابستگی به الکل 15
وابستگی به مواد T 14
اختلال استرس پس از ضربه PT 16
نشانگان شدید
اختلال تفکر SS 17
افسردگی اساسی CC 17
اختلال هدیانی PP 13

 

در این پرسشنامه، تعیین نمرات هر یک از مؤلفه ها با جمع نمرات سؤال های مربوط به آن انجام می شود. نمره گذاری به شکل زیر صورت می گیرد.

 

 

جدول 3-2- روش نمره گذاری MCMI-III

  نوع اختلال بلی :2 بلی :1 خیر :1
1 اسکیزوئید 10،27،46،92،105،148،165 4،38،48،101،142،156،167 32،57
2A اجتنابی 18،40،69،84،99،127،141،174 158،47،48،146،148،151 57،80
2B افسرده 20،25،47،112،123،133،145،151 24،43،83،86،142،148،154
3 وابسته 16،35،45،73،94،108،135،169 47،56،84،120،133،141،151 82
4 نمایشی 12،21،32،51،57،80،88 _ 10،24،27،48،62،92،99،123،127،174
5 خود شیفته 5،26،31،67،85،93،144،159 88،116،21،38،57،80 35،40،47،69،84،86،94،99
6A ضد اجتماعی 17،38،53،101،113،139،166 7،13،14،21،41،52،93،122،136 172
6B آزارگر 9،14،28،64،87،95،116 7،13،17،33،36،3،41،49،53،79،93،96،166
7 اجباری 2،29،59،82،97،114،137،172 7،14،22،41،53،72،101،،139،166
8A منفی گرا 7،15،22،36،50،60،79،115،126 6،42،83،98،122،133،166
8B خودناکام ساز 19،43،70،90،104،122،161 18،24،25،35،40،98،148،169
A اضطراب 58،75،124،147،164،170 40،61،76،،108،109،135،145،149
B وابستگی به الکل 52،77،100،131،152 14،41،64،93،101،113،122،139،166 22
C مرزی 30،41،72،83،98،120،134،142،154 7،22،122،135،161،166،171
CC افسردگی اساسی 1،44،107،128،15،171 4،34،55،74،104،111،130،142،148،149،15،4
D افسرده خویی 24،56،62،،86،111،130 15،25،55،83،104،14،141،142،148
H جسمانی شکل 74،55،37،11،4 1،75،107،111،130،145،148
N دوقطبی :مانیا 3،54،96،،106،125 22،41،51،83،117،134،166،170
P پارانویید 6،33،42،49،89،103،146،167،175 8،48،60،63،115،138،158،159
PP اختلال هذیانی 63،119،140،153 4،38،49،67،89،103،138،159،175
R اختلال استرس پس از ضربه 160،172،109،129،149 62،76،83،123،142،147،،148،151،154،164
S اسکیزوتایپی 8،48،71،،86،117،138،156،158،162 69،99،102،134،141،،148،151
SS اختلال تفکر 34،61،68،78،102،168 32،56،72،76،83،117،134،142،148،151،162
T وابستگی به مواد 13،39،66،91،118،136 7،21،38،41،53،101،113،139
V روایی 65،110،157
Y جامعه پسندی 32،51،57،59،80،81،82،88،97،137،172
Z بد جلوه دهی 1،4،8،،15،22،24،30،34،36،37،44،55،56،58،

62،63،70،74،75،76،83،84،86،99،111،123،128،

133،134،142،145،150،171

فایل و مطالب کامل پرسشنامه در فایل دانلودی قرار داده شده است.

 

دانلود پرسشنامه ورد چند محوری بالينی ميلون سه MCMI-III

دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه چند محوری بالينی ميلون سه”