فرمت:pdf

تعداد صفحه:132

حجم:1مگابایت

زبان:فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما سروران گرامی در این مطلب فایل فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم را به صورت pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

بخش دو کتاب تربیت رسمی و عمومی در ایران

مقدمه :هدايت شايسته بخش تربيت رسمي و عمومي از جريان تربيت در هر جامعه، نيازمند آن است كه مجموعهاي از گزارههاي مدلل و مدون، تبيين چيستي، چرايي و چگونگي آن را بر پاية فلسفة تربيتــي خاص آن جامعه، بر عهده گيرد تــا هدايت، جهت دهي و اصلاح مداوم اين بخش مهم از جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعهاي صورت پذيرد. ضرورت تدوين »فلســفة تربيت رســمي و عمومي در جمهوري اســلامي ايران« با توجه به چند نكتة ذيل آشكارتر ميشود:

1-تربيت رســمي نظير ســاير پديدههاي اجتماعي امري تاريخمند اســت كه بايد متناسب با مقتضيات زمان و مکان، تكوين و تحول يابد؛ لذا، الگوي نظري واحد و جهان شمولي از آن وجود ندارد. البته تصور نادرســت وجود الگويي يگانه از تربيت رسمي، سبب شده است تا الگوي نظري رايج در کشورهاي غربي، در نظامهاي تربيتي ديگر جوامع جهان نيز گسترش يابد؛

در حالي که چنين الگويي از يک سو نميتواند زمينة توسعه و تحول مناسبي را براي جوامع غير غربي فراهم آورد و از دگر ســو موجب انقطاع اين جوامع از پيشــينة فرهنگي و تاريخــي خــود و انفعال فرهنگي آنها نســبت به فرهنگ مســلط جهاني خواهد شــد.

بر اين اســاس ميتوان نتيجه گرفت که هر کشــوري بايد بر اساس مباني فکري، پيشين فرهنگي و فلســفة تربيتي خاص جامعة خويش، براي انواع تربيت رســمي اعم از عمومي وتخصصی تبيين فلسفي ويژة خود و الگوهاي نظري مناسب آن را ساخته و پرداخته كند؛ زيرا تربيت رســمي، نه تنها بيش از هر چيز تابع مقتضيات محيط اجتماعي است و حدود و ثغور و ويژگيهاي آن تحت تأثير شــرايط جامعه رقــم میخورد، كه تثبيت فرآيندهاي تحــول مطلوب و تداوم ارزشها وهنجارهاي مــورد نظر هر جامعه نيز عمدتاً مرهون نظام تربيت رسمي آن است.

نمونه صفحات فایل گذاشته شده

فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم

 

فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم

 

 

فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم

فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم

مبانی اساسی تربيت رسمی وعمومی

فلســفة تربيت رســمی و عمومی مانند هر نظرية کلان وخرد تربيتی بر مفروضات و مبانی خاصی اســتوار است. اعتبار گزارههای تجويزی فلسفة تربيت رســمی و عمومی از مفروضات و مبانی آن نشأت میگيرد.

البته بخش مهمی از اين مبانی و مفروضات در »فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران« و مبانی اساســی مندرج در اين مجموعة مدون به اجمال در بخش پيشين مورد بحث قرار گرفته اســت. اما بخش ديگری از تبيين فلســفی تربيت رسمی و عمومی به دليل ويژگیهای اين نوع از تربيت با مباحث سياسی و حقوقی ارتباط پيدا میکند. از ســوی ديگر، اين نوع تربيت به ســبب شــمول نســبت به گروه ويژهای از مخاطبان در دوره رشدی خاص با مباحث روان شناختی وهمچنين به دليل تلقی از نظام تربيت رسمی وعمومی به مثابة يک نهاد اجتماعی خاص با مباحث جامعه شــناختی نيز ارتباط پيدا میکند.

لذا برای تبيين تربيت رســمی وعمومی بايد از دســتاوردهاي معتبر اين دو دانش مرتبط با تربيت جامعهشناسي و روانشناســي نيز كمك بگيريم. بر اين اســاس در بخش مبانی اساسي تربيت رسمی وعمومی، چهار گروه مبانی سياســی، مبانی حقوقی، مبانی روان شــناختی و مبانی جامعه شناختی، با توجه به خصوصيات تربيت رسمی وعمومی، مطرح میشوند.(فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم)

مباني اساسي تربيت رسمی وعمومی

فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران بخش دوم”