فرمت:pdf

تعداد صفحه:34

حجم:1مگابایت

زبان:فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان
پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان

5,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

تدوین مدل سببشناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر
اساس مولفههای حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک
دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله
هیجان مدار

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مولفه های
حساسیت اضطرابی ، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانج ی راهبرد
مقابلهای هیجانمدار بود. طرح پژوهشی، همبستگی و به شیوه معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش
کلیه دانشآموزان دورهی متوسطه مدارس سطح شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی 97-1396 بود که
تعداد 1200 نفر از آنها به صورت نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب گردیدند. پس از تکمیل
پرسشنامهی اختالل اضطراب اجتماعی و غربالگری آن، تعداد 266 نفر) 136 پسر و 130 دختر(، مستعد
این اختالل تشخ یص داده شدند. سپس دادههای به دست آمده وارد مدل مفروضه معادالت ساختاری
گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از نرم افزار آموس24 استفاده شد تا به وسیله
مقایسه ماتریس واریانس-کورایانس مشاهده شده )مدل پیشفرض( با ماتریس واریانس-کواریانس
بازتولید شده، توانایی مدل را در پیشبینی متغیر مالک و نیز برازش خود برآورد کند. نتایج تحلیل مدل
نشان داد متغیرهای پیشبین تنظیم هیجانی منفی) سرکوب( و سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا به صورت
مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری راهبرد مقابله هیجانمدار بر اختالل اضطراب اجتماعی در نوجوانان
دارای تاثیر معنادار بودند. همچنین راهبرد مقابله هیجانمدار دارای تاثیر مستقیم بر اختالل اضطراب
اجتماعی بود

اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان

اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان

سالهای نوجوانی مرحله ی مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار میرود. تغییرات ناگهانی و گستردهای که در تمامی جنبههای زندگی نوجوان ایجاد میشود، مرحلهای بحرانی را ایجاد میکند، که طبعاً مشکالت و ناسازگاریهایی را به همراه خواهد داشت. حدود 2/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان را نوجوانان بین 10 تا 19 سال 1 سن تشکیل میدهندسازمان بهداشت جهانی ، 2016 .در ایران نیز بر اساس سرشماری سال 1395 ،33 /17 درصد از جمعیت کشور را که تقریبا برابر با 13 میلیون نفر است را نوجوانان تشکیل دادهاند. اگر چه اکثر جوانان حرکت از مرحله نوجوانی را با موفقیت و بدون مواجهه با مشکالت قابل توجهی میگذرانند، مشکالت و بیماریهایی در این دوره میتواند وجود داشته باشد که مانع استفاده از تمام تواناییها و پتانسیل فرد شود. بسیاری از مشکالت روانشناختی مانند اضطراب، افسردگی، اختالالت عصبی- رشدی، وسواسی، اختال الت سایکوتیک و اختالل خورد و خوراک در دوره نوجوانی مشاهده شده است.(اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان)

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان”