مـــوضــوع : مدل يابي رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل كاركنان با نقش تعديل گر قاطعيت مدير 

فـــرمــــت : word و pdf هر دو در یک فایل زیپ

تعداد صفحه : 18

حــــجـــم :1مگابایت

زبــــــــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان
مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان

5,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان را به صورت word و pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

رابطه بین استرس با فشارهای شغلی و عملکرد در کارکنان

چكيده

اين تحقيق با هدف بررسي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل با نقش تعديلگـر قاطعيـت مـدير و تأثير قصد ترك شغل بر برنامه ريزي نيروي انساني انجام شده است. جامعه آماري، كاركنـان بانـك هـاي شهر فريمان، شامل 22 بانك بوده است كه براساس فرمول كـوكران، 152 نفـر بـه عنـوان نمونـه آمـاري انتخاب شدند.

اطلاعات به كمك پرسشنامه استاندارد براي هريك از متغيرها جمـعآوري شـد و روايـي آن به روش روايي محتوايي و روايي صوري مورد تأييد قرار گرفت. بـراي تعيـين پايـايي پرسشـنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و بر اين اساس ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه 73/0 به دسـت آمـد كه نشانگر پايايي بالاي پرسشنامه ميباشد.

تجزيه و تحليل اطلاعات ، با استفاده از نرم افزارهاي اس پي اساس و آموس انجام شده است. اصليترين نتايج تحقيق نشان داد كه:

1- استرس شغلي با قصد ترك شغل كاركنان بانك هاي شهر فريمان رابطه داشته است؛

2- قاطعيت مدير، رابطه استرس شغلي با قصد ترك شغل را كاهش داده است؛

3 – محيط كاري پرفشار و استرس شغلي بالا در ميان كاركنان باعث قصد تركشغل در آنها شده است؛

مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان

مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان

4-برنامه ريزي نيروي انساني در بانك ها با بهره گيري از روشهاي كمي امكان پذير اسـت . در پايـان پيشنهاد شده است كه براي پيش بيني عرضه و تقاضاي نيروي انساني در بانكهاي شهر فريمان، بهترتيب از روش نرخ روند و روش فن زنجيره ماركو استفاده شود.

استرس شغلی+pdf

 مقدمه 

در عصر حاضر انديشمندان عرصه سازمان و مديريت بر اين باورند كـه بـي تـوجهي بـه  فراهم كردن محيط مناسب در سازمان ها، دشواري هاي بسياري براي آنها به بار مـي آورد كه ترك خدمت كاركنان به ويژه كاركنان متخصص و ارزشمند، يكي از اساسي  ترين آنها است.

اين پديده بسيار پرهزينه، مشكل آفرين و تهديدكننده كارايي سازمان ها مي باشد. نظـر بـه اينكـه ترك  شغل كاركنان اثرهاي مهمي  بر عملكرد سازمان هـا  دارد، مطالعـات بسـياري معطـوف بـه شناخت عوامل تعيين كننده آن شدند كه تعيين شمار زيادي از عوامل تأثير گذار بر انگيـزه  تـرك شغل كاركنان دستاورد آنها بوده است.

مقالات متعدد انتشار يافته در رابطه بـا اسـترس شـغلي، نشان دهنده اهميت استرس شغلي و تأثير آن بر نگرش و رفتار كاركنان است.عوامل پديـد آورنده استرس شغلي و عوارض ناشي از آن، براي همه مشاغل و در همه سـازمان هـا يكسـان نيست. كاركنان بانك بهدليل بار كاري بيش از حد و تعارض نقش در معـرض اسـترس شـغلي قرار دارند كه ممكن است منجر به قصد ترك شغل آنها شود.

قاطعيـت از صـفات كليـدي مديران است. با فرض اينكه قاطعيت مديران تاثير مهمي بر نگرش كاركنان دارد، ادعا مـي شـود كه قاطعيت مدير تاثير استرس شغلي بر قصد ترك شغل كاركنان را تعديل مي كنـد. عـلاوه بـر اين قاطعيت مدير نگرش هاي كاري كاركنان را تحت تاثير قرار مي دهد، هنگامي كه كاركنان بـر اين باور باشند كه مديرشان قاطع نيست، اثرات استرس شغلي آنها تشديد مي شود .

به دليل اهميت اين عوامل در سازمان ها، تحقيق حاضـر بـه مـدل يـابي رابطـه اسـترس شـغلي و قصـد ترك شغل كاركنان با نقش تعديل گر قاطعيت مدير و تـاثير قصـد تـرك شـغل بـر برنامـه ريـزي نيروي انساني در ميان كاركنان بانكهاي شهرستان فريمان در استان خراسـان رضـوي پرداختـه است. همچنين هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش تعديلگر قاطعيت مدير در رابطـه اسـترس شغلي با قصد ترك شغل كاركنان  بانكهاي شهر فريمان است.

رابطه بین استرس با فشارهای شغلی و عملکرد در کارکنان

مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان

استرس شغلی

يكي از معضلات اساسی كه در چند دهه اخير همراه با صنعتي شدن جوامـع ، سـلامت بشـر را تهديد مي كند، پديده استرس است . استرس، يك شرايط فيزيكي و روحي خاص است كـه به طور مستقيم و منفي بر بهره وري، اثربخشی، سلامت شخصـي و كي فيـت كـار كاركنـان تـأثير مي گذارد.

استرس و اضطراب ناشي از زمان، بيماري و استرس شغلي، گونه هـاي مختلـف استرس در سازمان ها هستند كه در اين نوشتار استرس شـغلي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه است و منظور از استرس در اين مطالعه، استرس شغلي است. استرس شغلي بـه عكـسالعمـل افراد در برابر تهديداتي كه از ويژگيهاي كار آنها نشأت  ميگيرد، اطلاق  ميشود.

مشكلات معمول ناشي از استرس شغلي در كاركنان شامل افزايش قند خون، ضربان قلب، فشار خـون و انقباض هاي عصبي مي باشد. در سال 1998 در ايالات متحـده آمريكـا، مشـكلات سـلامتي كاركنان – كه ناشي از استرس  شغلي بود- سبب نرخ بالاي مرگو مير ناشي از حملات قلبـي و سكته مغزي شد كه اين رخداد هزينه هاي سنگيني بر افراد، سازمان ها و كل جامعه تحميل كـرد .

همچنين بر اساس آماري كه مؤسسه اروپايي ايمني و سلامت در محيط كـار1 منتشـر كـرد ، دومين مشكل سلامت كاركنان بعد از كمردرد، استرس  شغلي است كه 28 درصـد كاركنـان  در اتحاديه اروپا را تحت تأثير قرار  ميدهد.

مايكل و همكـاران 2 (2009) بـر ايـن باورنـد كـه استرس شغلي داراي تأثيرات منفي بر بهره وري، رضايت شغلي، قصد ترك شغل و تعهد شغلي كاركنان است و بيان  ميكنند كه مطالعه استرس در مشاغل مختلف، به فهم عميق تر اين پديـده منتهي مي شود و مشكلات ياد شده را به حداقل مي رساند.

مدل يابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل كاركنان با نقش تعديل گر قاطعيت مدير

مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان

قصد ترک شغل

انگيزه يا قصد ترک  شغل به تمايل افراد براي اينكه عضوي از سـازمان نباشـند ، اشـاره دارد. اين مفهوم با مباحث برنامهريزي نيروي انساني ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع ترك  شـغل  بـهطـور مستقيم برنامه ريزي نيروي انساني را تحت تأثير قرار مي دهد.

شـكل گيـري قصـد تـرك شـغل در ذهن افراد به دو عامل بستگي دارد: اول، در دسترس بـودن كـار جـايگزين و دوم ، عوامـل پـولي ، اجتماعي، رواني و هزينه هاي ديگر مربوط به ترك سازمان؛

به طور معمول كاركنان در صـورتي كـه براي آنها، كار جايگزيني وجود نداشته باشد و يا هزينههاي خـروج از كـار بسـيار بـالا باشـد ، در شغل خود باقي مي مانند . هر چند متغيرهاي مؤثر بسياري بـر قصـد تـرك  شـغل ، شناسـايي شده اند، هنوز اين پديده و فرايندهاي روحي و رواني نهفته در آن به طور كامل درك نشـده اسـت .

ادامه کامل مطالب در فایل قرار داده شده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان”