فـرمـت : word و pdf

تعداد صفحه : 5

حـجـم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی
دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی را به صورت word و pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی

معرفی پرسشنامه

يکی از آزمونهای شخصیتی است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مککری  و کوستا در سال 5031 تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد. فرم تجديدنظر شده اين پرسشنامه توسط همان مؤلفین تحت عنوان فرم تجديدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ارايه شده است.

فرم بلند اين پرسشنامه در 089 عبارت، به منظور اندازهگیری پنج عامل يا حیطه اصلی روان نژندی، برونگرايی ،انعطافپذيری، دلپذير بودن و مسئولیتپذيری طراحی شده است. همچنین اين پرسشنامه فرم ديگری به نام NEO-FFI دارد که يک پرسشنامه 09 سؤالی است و برای ارزيابی 1 عامل اصلی شخصیت بکار میرود. در فرم 089 سؤالی هر عامل 0 سطح يا زيرمقیاس است، در حالیکه در فرم کوتاه هر عامل با 50 سؤال سنجیده میشود.دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی

اعتبار و روایی پرسشنامه

فرم بلند پرسشنامه در کشورهای مختلف جهان از جمله در ايران اعتباريابی شده است. در ايران فرم بلند، توسط گروسی ،مهريار و طباطبايی) 5939( اعتباريابی شده و نتايج شبیه نتايج بهدست آمده در آزمون کاستا) 5000( نشان داد که همبستگی 1 زيرمقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از 44/9 تا 00/9 میباشد. همچنین همسانی درونی زيرمقیاسهای آن در دامنه 03/9 تا 30/9 برآورد شده است.

نمره گذاری

شیوه نمرهگذاری سؤالات به صورت 1 گزينهای از کاملاً مخالفم) 9(، مخالفم 5، نظری ندارم 0، موافقم 9، کاملاً موافقم 8 است .

برخی پرسشها به صورت معکوس نمرهگذاری میشود.

نظر به اينکه  فرم کوتاه در جامعه ايرانی هنجاريابی نشده است،پرسشنامه دارای نرم ايرانی نیست و لیکن در پژوهشی که توسط فرنام و همکارانش) 5931( بر روی گروهی از دانشجويان ايرانی انجام شد، میانگین و انحراف معیار زيرمقیاسهای آزمون به شرح زير بدست آمد.دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی

میانگین انحراف معیار زيرمقیاسها
 04/08  8/34 انعطافپذيری
 95/00  1/08 مسئولیتپذيری
 00/30  0/51 برونگرايی
 90/09  4 دلپذير بودن
 00/00  0/18 رواننژندی

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه فرم کوتاه نئو 60 سوالی”