آزمون و مقایسه الگوهاي ساختاری علل رفتار شهروندی سازمانی معلمان از منظر روانشناسی اجتماعی

فرمت : word و pdf در یک فایل زیپ

تعداد صفحه : 19

حجم : 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی
آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی

6,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی را به صورت word و pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

چکیده

پژوهش حاضر با ترسیم الگویی نظري مبتنـی بر نظریه هـاي مبادلـه اجتمـاعی، برابـري و مبادلـه رهبر ـ عضو و دو الگوي بدیل نقش سبک رهبري تحولی مدیران، اعتماد معلمـان بـه مـدیر و ادراك معلمان از عدالت رویه اي را در رفتـار شـهروندي سازمانی معلمان مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.

نمونـــ هاي معـــرف متشـــکل از 256 معلـــم، پرسشنامه هاي سبک رهبري تحولی، اعتماد به مدیر و عدالت رویه اي و 131 مـدیر، پرسشـنامه رفتـار شهروندي سازمانی معلمان را تکمیـل کردنـد .

بـا اسـتفاده از الگویـابی معـادلات سـاختاري، ابتــدا الگوهاي اندازه گیـر ي متغیرهـاي نهفتـه بررسـی و تأیید شد و سپس اثرات مستقیم و غیر مسـتقیم و شاخصهاي نیکـویی بـرازش الگوهـاي سـاختاري مقایسه شـد. نتـایج نشـان داد کـه الگـوي نظـري برازش بهتري با داد ههاي گردآوري شده دارد و در آن رهبري تحولی بـر اعتمـاد بـه مـدیر و عـدالت رویه اي اثر مستقیم و معنادار بر رفتـار شـهروندي سازمانی اثر غیر مستقیم و معنادار دارد.

در مجموع نتایج پژوهش حاضر مؤیـد آنسـت کـه توجـه بـه نظریه هاي مبادله اجتماعی، برابري و مبادلـه رهبـر عضـو و همچنـین نقـش سـبک رهبـري تحـولی مدیران، اعتماد معلمان به مدیر و ادراك معلمان از عدالت رویه اي در مطالعه رفتار شهروندي سازمانی معلمان اهمیت دارد.(آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی)

 

آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی

آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی

مقاله در مورد نظریه مبادله اجتماعی

مقدمه

»رفتارهاي شهروندي سازمانی«، رفتارهایی فراتر از وظیفه و افزون بر نقش هستند که کارکنان به منظور کمک به دیگران و سازمان انجام می دهنـ د. ماهیـت ایـن رفتارهـا بگونه اي است که اختیاري، داوطلبانه و خودخواسته اند و نظام پاداش و تنبیـه سـازمانی تأثیر زیادي بر آنها ندارد (ارگان، پادساکوف و مکنزي، 2006).

علیرغم آنکه وجود این رفتارها در کارکنان هر سازمانی ارزشمند است، اما شواهد موجود در خصوص مفهـوم سازي و پژوهش آن در سازمانهاي مختلف، بـوی ژه سـازمانهاي خـدماتی نـاچیز  اسـت .

(ارتورك، 2007). این در حالیست که اهمیت آن در کارکنان سازمانهاي خدماتی، بویژه در مدارس و معلمان بسیار زیاد است (زین آبادي، بهرنگی، نوه ابـراهیم و فـرزاد، ؛8731 زین آبادي، 2010). پادساکوف، مکنزي، پـی ن و  بـاکرا چ (0002)، در پـژوهش مـروری خود عوامل مؤثر بر رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی را در سـطوح فـردي، سـازمانی و متغیرهاي رهبري طبقه بندي کرده اند.

پژوهش حاضـر باسـتناد مبـانی نظـري و شـواهد پژوهشی که عموماً مربوط به سازمانهاي غیـر آموزشـی اسـت، نقـش سـبک »رهبـر ي  تحولی مدیران« ،»اعتماد معلمان به مدیر« و ادراك آنها از »عدالت روی ـهاي« را  مـورد بررسی قرار داده است.

آزمون و مقایسه الگوهاي ساختاری علل رفتار شهروندی سازمانی معلمان از منظر روانشناسی اجتماعی

آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی”