فرمــــــــت : pdf
تعداد صفــحه : 11
حجــــم : 2مگابایت
زبـــــــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

پایان نامه تأثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

مقاله برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش

تأثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی MAGT بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی -تأثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی MAGT بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی “گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی” بر کاهش میزان ترس از ارزیـابی منفـی گروهـی از دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شده است. روش کـار : در مرحلـه نخسـت 402 نفـر از دانشـجویان دختـ ر دانشـگاه شـاهد بـه وسـیله پرسشـنامه هـراس اجتمـاعی ( SPIN) (Phobia Social Inventory (مورد بررسی قرار گرفتند، در مرحله دوم 24 آزمودنی مبتلا به اضطراب اجتماعی با بهره گیري از مصاحبه تشخیصی سـاختار یافتـه اضـطراب اجتماعی بر پایه معیارهاي تشخیصی IV-DSM) I-SCID (انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (13 نفر) و کنترل (11 نفر) جـایگزین شـدند. سپس برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی (MAGT (در مورد گروه آزمایش اجرا شد و آزمودنیهاي گروه کنتـرل در انتظـار بـاقی ماندنـد. تمامی شرکت کنندگان نسخه کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی را پیش و پس از درمان و در پیگیري سه ماهه تکمیل کردند. یافتهها: نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون یومن ویتنی نشان داد که به کارگیري گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی باعث کـاهش معنـادار ترس از ارزیابی منفی در آزمودنیهاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید (0001/0<p (و این تغییر بعد از پایان درمان، در مرحله پیگیري 3 ماهه نیز ادامه داشته است. نتیجهگیري: در مجموع میتوان گفت که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی توانسته است ترس از ارزیابی منفی را در نمونهاي از دختران ایرانی مبتلا کاهش دهد؛ بنابراین زمینهاي را براي به کارگیري این روش به شکل مقدماتی در مراکز روانشناختی، در مورد مبتلایان بـه اضـطراب اجتمـاعی فـراهم ساخته است

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تأثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش”